STATŪTI

§ 1: Nosaukums, juridiskā adrese, darbības virziens
1. Biedrības nosaukums ir “Latviešu biedrība Austrijā” (saīsināti un turpmāk tekstā “LBA” ).
2. LBA pamata atrašanās vieta un juridiskā adrese reģistrēta Vīnē, un tās darbība tiek izvērsta visā Austrijā.
3. Ja nepieciešams, LBA var izveidot papildus filiāles Austrijā.

§ 2: Mērķis
LBA līdzdarbojas Latviešu apvienībā Eiropā un sadarbojas ar citām organizācijām, kuras apvieno latviešu kopienu dažādās Eiropas valstīs. LBA ir politiski neitrāla organizācija, kuras darbība nav vērsta uz peļņas gūšanu un kuras mērķi un uzdevumi ir sekojoši:
1. Apvienot Austrijā dzīvojošos latviešus un veidot dažādas interešu grupas kopīgu mērķu sasniegšanai.
2. Atbalstīt draudzīgas attiecības starp latviešiem Austrijā,
3. Uzturēt un stiprināt latviešu un viņu bērnu nacionālo identitāti.
4. Dalīties ar informāciju par Latviju, sekmēt pozitīva Latvijas valsts tēla veidošanu, veicināt Austrijā dzīvojošo latviešu un citu Austrijas iedzīvotāju sadarbību kultūras jomā, organizēt kopīgus projektus.
5. Atbalstīt neatkarīgu Latvijas valsti un iespēju robežās sniegt tai nepieciešamo palīdzību.

§ 3: Līdzekļi biedrības mērķu sasniegšanai
1. Kā vispiemērotākie līdzekļi mērķu sasniegšanai tiek izmantoti dažādi kopīgi pasākumi – lekcijas, kursi, semināri, diskusijas, publikāciju izdošana (iesk. mājas lapas internetā izveidošana), bibliotēkas izveidošana.
2. Biedrības darbībai nepieciešamie materiālie resursi tiek gūti no biedru iemaksām, no ieņēmumiem par pasākumiem vai biedrības pašas īpašumiem/uzņēmumiem, ziedojumiem, krājumiem, novēlējumiem un cita veida dotācijām, kā arī no valsts un privātā sektora subsīdijām.

§ 4: LBA biedri
1. LBA darbojas pastāvīgie (aktīvie) biedri un goda biedri.
2. Pastāvīgie biedri ir tie, kuri pilnībā piedalās biedrības darbībā. Goda biedri ir personas, kurām biedra statuss piešķirts saistībā ar īpašiem nopelniem kopienas labā.

§ 5: Biedra statusa iegūšana
1. Par pastāvīgo LBA biedru var kļūt Latvijas pilsonis, kā arī jebkura cita fiziska persona, kura izrāda interesi par Latvijas valsti. Personai jābūt sasniegušai 18 gadu vecumu un jāiesniedz rakstisks pieteikums par vēlmi līdzdarboties LBA un atbalstīt to saskaņā ar šiem Statūtiem.
2. Lēmumu par pastāvīgā biedra uzņemšanu pieņem LBA valde (turpmāk – Valde). Biedra uzņemšana var tikt atteikta nenorādot iemeslus.
3. Pirms Valdes lēmuma par uzņemšanu LBA persona aizpilda attiecīgu pieteikuma formu (pieejama www.latviesi.at) un nosūtīta rakstisko pieteikumu LBA pa pastu, e-pastu vai iesniedz personīgi Valdes loceklim.
4. LBA biedra uzņemšana ir spēkā tiklīdz ir izpildīti šādi nosacījumi:
– iemaksāta iestāšanās maksa un ikgadējā biedra nauda;
– saskaņā ar 12.paragrāfa 6.punktu pieņemts rakstisks Valdes lēmums par uzņemšanu LBA.
5. Līdz Valdes iecelšanai par pastāvīgo biedru uzņemšanu atbildīgs ir biedrības dibinātājs.
6. Goda biedri, pamatojoties uz Valdes priekšlikumu, tiek uzņemti ar biedrības pilnsapulces (turpmāk – Pilnsapulce) lēmumu.

§ 6: Biedra statusa izbeigšanās
1. Biedra statuss tiek izbeigts biedra nāves gadījumā, kā arī biedra brīvprātīgas izstāšanās vai biedra izslēgšanas gadījumā.
2. Izstāšanās iespējama tikai kalendārā gada beigās (31.decembris). Personai ir jāiesniedz rakstisks iesniegums vismaz 3 mēnešus iepriekš. Vēlāk saņemtos iesniegumus izskata nākamajā periodā. Savlaicīgumu nosaka vadoties no pasta nosūtīšanas datuma.
3. Valde ir tiesīga biedru izslēgt, ja biedrs ir kavējis biedra naudas iemaksu vairāk kā 6 mēnešus, neskatoties uz divām Valdes atgādinājuma vēstulēm, kurās noteikts saprātīgs samaksas termiņš. Izslēgšanas gadījumā, pienākums nomaksāt tekošā perioda biedra naudu paliek spēkā.
4. Valde ir tiesīga biedru izslēgt, ja biedrs rīkojas neatbilstoši biedrības interesēm un statūtiem, kaitē biedrības reputācijai, veic darbības, kuras negatīvi ietekmē biedrību. Pirms biedra izslēgšanas, persona ir jāuzklausa.
5. Valde ir tiesīga izbeigt goda biedra statusu saskaņā ar šī paragrāfa 4.punktu. Lēmumu pieņem Pilnsapulce pēc Valdes ierosinājuma.

§ 7: Biedra tiesības un pienākumi
1. Biedram ir tiesības piedalīties visos LBA organizētajos pasākumos un saņemt regulāru informāciju par LBA darbību.
2. Biedram (pastāvīgajam un goda biedram) ir tiesības balsot Pilnsapulcē, kā arī ir aktīvās un pasīvās vēlēšanu tiesības biedrības valdē.
3. Pēc vismaz vienas desmitās daļas pilntiesīgo biedru pieprasījuma, Valdei jāsasauc Pilnsapulce.
4. Katrā Pilnsapulcē Valde informē biedrus par biedrības darbību un finansiālo stāvokli. Ja tiek saņemts pamatots pieprasījums no vismaz vienas desmitās daļas pilntiesīgo biedru, Valde šādu informāciju sniedz arī četru nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.
5. Valde sniedz biedriem pārbaudītu attiecīgā perioda finanšu atskaiti. Ja tas notiek Pilnsapulces laikā, tajā piedalās arī revidents/i.
6. Biedriem ir pienākums darboties biedrības interesēs un atturēties no jebkādas rīcības, kura varētu radīt kaitējumu LBA reputācijai un mērķu sasniegšanai. Biedriem ir pienākums ievērot LBA statūtus un biedrības pārvaldes institūciju pieņemtos lēmumus. Pastāvīgo biedru pienākums ir savlaicīgi samaksāt Pilnsapulces noteikto biedra naudu.

§ 8: LBA pārvaldes institūcijas
Biedrības pārvaldes institūcijas ir: Pilnsapulce (§§ 9 un 10), Valde (§§ 11 līdz 13), revidenti (§§ 14) un šķīrējtiesa (§§ 15).

§ 9: Pilnsapulce
1. Pilnsapulce ir “Biedru sapulce” Biedrību likuma 2002 izpratnē. Kārtējā Pilnsapulce notiek katru otro gadu. Kārtējo Pilnsapulci sasauc otrā gada pirmo piecu kalendāro mēnešu laikā un notur vēlākais līdz 30.jūnijam.
Ārkārtas Pilnsapulce jānotur 4 nedēļu laikā pēc:
– valdes vai kārtējās Pilnsapulces lēmuma;
– vismaz vienas desmitās daļas biedru rakstiska lūguma;
– revidenta pieprasījuma;
– revidenta lēmuma;
– tiesas iecelta kuratora lēmuma.
2. Gan uz kārtējo, gan ārkārtas Pilnsapulci tiek aicināti visi LBA biedri ar rakstisku paziņojumu par dienaskārtību vismaz divas nedēļas iepriekš (uz biedra norādīto pasta vai e-pasta adresi). Pilnsapulci var sasaukt Valde, revidents vai tiesas iecelts kurators.
3. Iesniegumus Pilnsapulcei var iesniegt rakstiski Valdei uz biedrības pasta vai e-pasta adresi vismaz trīs dienas pirms Pilnsapulces.
4. Lēmumu pieņemšana notiek tikai par Pilnsapulces dienaskārtībā iekļautiem jautājumiem, izņemot gadījumu, kad izlemj jautājumu par ārkārtas Pilnsapulces sasaukšanu. Tiesības piedalīties Pilnsapulcē ir visiem pastāvīgajiem biedriem un goda biedriem. Balsstiesības ir tikai pastāvīgajiem biedriem un goda biedriem, kas izpildījuši savas saistības. Katram biedram ir viena balss. Balstiesības var nodot citam biedram pamatojoties uz rakstisku pilnvarojumu.
5. Pilnsapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.
6. Vēlēšanu iznākums un lēmumu pieņemšana Pilnsapulcē tiek izšķirta ar vienkāršu balsu vairākumu. Grozījumi Statūtos vai lēmums par biedrības likvidēšana var tikt pieņemta tikai ar kvalificētu divu trešdaļu balsu vairākumu.
7. Pilnsapulci vada LBA Prezidents vai tā prombūtnē – Viceprezidents. Ja arī Viceprezidents nevar vadīt Pilnsapulci, tad to vada vecākais Valdes loceklis.

§ 10: Pilnsapulces kompetence
Pilnsapulces kompetencē ietilpst šādi jautājumi:
1. Rezolūcija par attiecīgā perioda budžeta kopsavilkumu;
2. Auditētā gada pārskata pieņemšana un apstiprināšana;
3. Valdes locekļu un revidentu ievēlēšana un atbrīvošana;
4. Revīzijas slēdziena attiecībā uz biedrību apstiprināšana;
5. Valdes atcelšana;
6. Iestāšanās maksas un ikgadējās biedra naudas apmēra noteikšana;
7. Goda biedru iecelšana un atbrīvošana;
8. Grozījumu statūtos pieņemšana un lēmums par biedrības brīvprātīgu likvidāciju.
9. Lēmumi par citiem dienaskārtībā iekļautiem jautājumiem.

§ 11: Valde
1. Valde sastāv no vismaz pieciem valdes locekļiem – prezidenta, viceprezidenta, rakstveža, kasiera un citas saskaņā ar valdes vajadzībām noteiktas pozīcijas.
2. Valdi ievēl Pilnsapulce. Ja kāds no valdes locekļiem atkāpjas, valdei ir tiesības piesaistīt citu pilntiesīgu biedru, kuru apstiprina nākamā Pilnsapulce.
3. Valdi ievēl uz diviem gadiem; ar tiesībām ievēlēt atkārtoti.
4. Valdi sasauc Prezidents vai tā prombūtnē viņa pienākumu izpildītājs, par to paziņojot rakstiski vai mutiski. Ja šādi Valde netiek sasaukta neparedzami ilgu laiku, to var sasaukt arī jebkurš cits valdes loceklis.
5. Valde ir lemttiesīga, ja visi valdes locekļi ir tikuši uzaicināti un vismaz puse no tiem ir ieradušies.
6. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, tad Prezidenta balss ir noteicošā.
7. Valdi vada Prezidents, bet viņa prombūtnē – vietas izpildītājs.
8. Pilnsapulce jebkurā laikā var atlaist visu Valdi vai atsevišķu valdes locekli. Atlaišana stājas spēkā ar brīdi, kad iecelta jauna Valde vai attiecīgi jauns valdes loceklis.
9. Valdes loceklis jebkurā laikā var rakstiski paziņot par atkāpšanos no amata. Iesniegums par atkāpšanos ir jāiesniedz Valdei. Ja atkāpjas visa valde, ir jāsasauc Pilnsapulce. Atsaukums stājas spēkā ar brīdi, kad ievēlēta jauna Valde vai attiecīgi iecelts (sk. 2.punktu.) jauns valdes loceklis.

§ 12: Valdes kompetence
Valde ir atbildīga par LBA pārvaldību. Tā ir “Vadības struktūra” Biedrību likuma 2002 izpratnē. Valdes kompetencē ir visu ar biedrības darbību saistītu jautājumu risināšana, izņemot tos, kuri saskaņā ar statūtiem nodoti citu pārvaldes institūciju kompetencē. Valdes kompetencē ietilpst:
1. LBA prasībām atbilstoša ieņēmumu / izdevumu reģistra izveidošana un nepārtraukta uzskaite, kā arī aktīvu saraksta uzturēšana.
2. Gada finanšu atskaites un pārskata ziņojuma sagatavošana.
3. Pilnsapulces sagatavošana un sasaukšana.
4. LBA biedru informēšana par biedrības aktivitātēm un auditēto finanšu pārskatu;
5. Biedrības aktīvu pārvaldība;
6. Pastāvīgo biedru uzņemšana un izslēgšana.

§ 13: Atsevišķu valdes locekļu īpašie pienākumi
1. Prezidents vada biedrības darbību. Viceprezidents atbalsta Prezidentu viņa pienākumu veikšanā.
2. Prezidents pārstāv biedrību ārējā komunikācijā. Paraksta tiesības LBA ir Prezidentam un Viceprezidentam, ievērojot, ka ar biedrības finansēm saistītus dokumentus ir tiesīgi parakstīt Prezidents un Kasieris. Savstarpējiem darījumiem starp valdes locekli un biedrību ir nepieciešama vismaz viena cita valdes locekļa piekrišana.
3. Pilnvarojums pārstāvēt biedrību un parakstīt dokumentus ir savstarpēji nododams vienīgi starp šī paragrāfa 2.punktā norādītajiem valdes locekļiem.
4. Prezidents vada Pilnsapulces un Valdes sēdes.
5. Rakstvedis sagatavo Pilnsapulces un Valdes sēdes protokolu.
6. Kasieris ir atbildīgs par biedrības finanšu lietām.
7. Ja norādītos pienākumus nevar veikt prezidents, rakstvedis, kasieris vai viņu pienākumu izpildītājs, tad viņus aizvieto vecākais klātesošais valdes loceklis.

§ 14: Revidents
1. Pilnsapulce ievēl divus revidentus no pastāvīgajiem biedriem uz nākamo divu gadu termiņu. Atkārtota ievēlēšana ir iespējama.
2. Revidenti ir atbildīgi par pastāvīgu LBA veikto darījumu uzraudzību, kā arī veic finanšu darbības uzraudzību attiecībā uz līdzekļu izlietošanu statūtos paredzētajiem mērķiem. Valdei jāiesniedz revidentiem pārbaudes veikšanai nepieciešamie dokumenti un informācija. Revidenti sagatavo ziņojumu Valdei par revīzijas rezultātiem.
3. Tiesiskās attiecības starp revidentiem un biedrību apstiprina Pilnsapulce. 11.paragrāfa 8.un 9.punkti ir attiecināmi arī uz revidentiem.

§ 15: Šķīrējtiesa
1. No biedrības iekšējām attiecībām izrietošo strīdu izšķiršanai tiek sasaukta biedrības Šķīrējtiesa. Tā ir uzskatāma par “Samierināšanas institūciju” Biedrību likuma 2002 izpratnē, nevis par Šīrējtiesu saskaņā ar §§ 577 ff ZPO.
2. Šķīrējtiesas sastāv no trīs pilntiesīgiem pastāvīgajiem biedriem. Tā ir veidota tā, ka viena strīdus puse rakstiski nosauc vienu biedru par Šķīrējtiesas locekli. Septiņu dienu laikā Valde lūdz otru strīdus pusi 14 dienu laikā izraudzīties savu Šķīrējtiesas locekli no biedru vidus. Valde septiņu dienu laikā apstiprina izraudzīto Šķīrējtiesas locekli, un abi izraudzītie Šķīrējtiesas locekļi no biedru vidus turpmāko 14 dienu laikā izraugās trešo Šķīrējtiesas locekli, kurš kļūst par Šķīrējtiesas priekšsēdētāju. Ja balsis sadalās, tad kandidatūru izvēlas izlozes ceļā. Šķīrējtiesas locekļi nevar būt vienlaicīgi citu pārvaldes institūciju, kuru darbība ir strīdus objekts, izņemot Pilsapulci, amatpersonas.
3. Šķīrējtiesa pieņem savu lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties visiem tās locekļiem un uzklausot abas puses klātienē. Tā lemj pēc labākās sirdsapziņas un pārliecības. Lēmums biedrības iekšienē ir galīgs.

§ 16: Biedrības darbības brīvprātīga izbeigšana
1. Par biedrības darbības brīvprātīgu izbeigšanu var lemt tikai Pilnsapulce, pieņemot lēmumu ar klātesošo balstiesīgo biedru divu trešdaļu balsu vairākumu.
2. Ja biedrībai ir aktīvi, Pilnsapulce lemj arī par rīcību ar tiem, jo īpaši par nepieciešamību iecelt likvidātoru un pieņemt lēmumus par to, kam likvidators pēc biedrības saistību izpildes un pasīvu dzēšanas pārskaita atlikušos aktīvus, un vai atlikušie līdzekļi, kā arī visi dokumenti nododami Eiropas latviešu apvienībai, ja tas ir iespējams.

Statūti vācu valodā -> https://www.latviesi.at/statuten/