Latviešu bērnu skoliņa Austrijā

STATŪTI

1. Mērķis un darbība

 

1.1. Latviešu bērnu skoliņa Austrijā (LBSA), turpmāk tekstā “skola”, ir patstāvīga Latviešu biedrības Austrijā (LBA) struktūrvienība ar pamatdarbības vietu Vīnē, kas apvieno Austrijā dzīvojošus bērnus un jauniešus, kā arī viņu vecākus (likumīgos aizbildņus), ģimenes locekļus un citus interesentus, kuri izteikuši vēlmi līdzdarboties skolas dzīvē saskaņā ar šiem statūtiem un noslēgto vienošanos.

 • Skolas mērķis ir mācīt Austrijā dzīvojošiem bērniem latviešu valodu, dot viņiem zināšanas par Latviju, latviešu tautu un kultūru, tādejādi stiprinot saikni ar Latviju.
 • Skolas darbība izpaužas gan regulārā nedēļas nogales apmācībā, gan arī citu kopīgu aktivitāšu rīkošanā.
 • LBSA ir tiesības pašai noteikt savu darbību un tās organizēšanu, ciktāl tas nav pretrunā ar LBA mērķiem un statūtiem.
 • Jaunus dalībniekus skolā uzņem, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu, noslēdzot attiecīgu vienošanos.

2.Skolas uzdevumi

 • Veicināt un pilnveidot bērnu latviešu valodas prasmes, paplašinot vārdu krājumu; nodrošināt vidi komunikācijai ar citiem latviešu bērniem.
 • Veidot izpratni par latviešu gadskārtu ciklu, kopīgi svinot gadskārtu svētkus.
 • Attīstīt bērna muzikālās un ritmikas prasmes, un iepazīstināt ar latviešu bērnu dziesmām, dejām un rotaļām.
 • Iepazīt latviešu folkloru, vēsturi, dabas zinības un ģeogrāfiju integrētā apmācībā.
 • Iepazīstināt ar latviešu literāro un folkloras mantojumu: kopā lasot grāmatas.
 • Veicināt radošumu un attīstīt uzstāšanās prasmes, veidojot teātra uzvedumus un gatavojot svētku priekšnesumus.
 • Attīstīt bērna sīko muskulatūru, piedāvājot veidošanas un/vai rokdarbu nodarbības.
 • Veicināt latviešu izcelsmes bērnu kopīgu sadraudzību.

 

3. Organizatoriskā struktūra un pārvalde

3.1. Skola darbības pamatā ir brīvprātīgas līdzdalības princips. Bērnu vecāki un citi ģimenes locekļi aktīvi iesaistās skolas dzīvē ar savu materiālo un nemateriālo ieguldījumu, pilnībā nodrošinot skolas pedagoģisko un administratīvo darbu, rūpējoties par skolas darbībai nepieciešamajiem mācību materiāliem un telpām, kā arī veicot skolas dalības naudas iemaksu.

3.2. Skolas pārvaldi nodrošina vecāku pilnsapulce, skolas valde un saskaņā ar LBA statūtiem iecelts revidents (-i).

 

4.Pilnsapulce

4.1. LBSA darbības pamatjautājumus izlemj vecāku pilnsapulce. Kārtējā vecāku pilnsapulce notiek pirms jauna mācību gada sākuma. Pilnsapulce jāizziņo rakstiski un vēlākais vienu nedēļu pirms noteiktās dienas. Paziņojumā jānorāda tie jautājumi, kas tiks apspriesti pilnsapulcē, kā arī visi iesniegtie priekšlikumi. Paziņojumam par kārtējo pilnsapulci pievieno gada finansiālo pārskatu.

4.2. Ārkārtas pilnsapulci sasauc, ja skolas valde vai vecāku pārstāvis (-i) to uzskata par nepieciešamu, vai arī, ja to rakstiski pieprasa LBA valde, vai revidents (-i), vai arī vecāki, kuru balsu skaits sasniedz desmito daļu no kopējā vecāku skaita.

4.3. Pilnsapulcē balsstiesīgi dalībnieki ir skolas bērnu vecāki (vai to likumiskie pārstāvji/bērna aizbildņi), kam pilnsapulces pārskata gada laikā nav skolas naudas parāda. Dalībnieks, kam nav balsstiesību, drīkst sēdē piedalīties, izteikties un ierosināt priekšlikumus.

4.4. Kārtējās pilnsapulces dienas kārtībā iekļauj sekojošus jautājumus:

 1. Skolas vadītāja un valdes ziņojums;
 2. Skolas dalības naudas apmēra noteikšana;
 3. Vecāku pārstāvja (-ju) un kasiera vēlēšanas;
 4. Apmācību darba organizēšana;
 5. Valdes un atsevišķu biedru ierosinātu priekšlikumu izskatīšana.

 

5. Valde

5.1. Par skolas tekošo darbību atbild valde, kas sastāv vismaz no trīs locekļiem – skolas vadītāja,  kasiera un vecāku pārstāvja (-iem). Skolas valde nosaka mācību gada sākuma un beigu datumus, apstiprina mācību programmu un nodarbību plānu, lemj par jaunu skolas audzēkņu un pedagogu uzņemšanu skolā un izslēgšanu no tās, kā arī pieņem lēmumus citos skolas dzīvē svarīgos jautājumos.

5.2. Mācību gada laikā notiek regulāras valdes sēdes. Valde var sanāk pēc atsevišķa valdes locekļa iniciatīvas. Valde ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Lēmums tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsu skaitam sadaloties vienādi, skolas vadītāja balss ir izšķirošā.

5.3. Skolas darbību vada skolas vadītājs, kuru pēc skolas valdes ieteikuma ieceļ LBA valde. Skolas vadītājs saskaņā ar LBA statūtiem ir arī LBA valdes loceklis. Skolas vadītājs koordinē skolas darbību, sastāda audzēkņu sarakstu, nodarbību plānu un kopīgo mācību programmu, kā arī bez īpaša pilnvarojuma slēdz tiesiskos darījumus skolas vārdā un pārstāv skolas intereses jebkurā iekšējā un ārējā komunikācijā. Nepieciešamības gadījumā skolas vadītāja pienākumus izpilda kāds no valdes locekļiem, pamatojoties uz skolas vadītāja vai LBA valdes pilnvarojumu.

5.4. Skolas kasieris, saņem dalībnieku veiktās skolas naudas iemaksas, saskaņā ar valdes lēmumiem veic skolas rēķinu apmaksu, kā arī atbild par skolas finanšu resursu uzskaiti, ieņēmumu un izdevumu reģistrāciju un nepieciešamo grāmatvedības dokumentu noformēšanu. Mācību gada noslēgumā, kā arī pēc skolas valdes pieprasījuma kasieris sastāda finansiālās darbības pārskatu.

5.5. Vecāku pārstāvis pārstāv vecāku viedokli visu skolas dzīvē svarīgu jautājumu izlemšanā un piedalās skolas administratīvo jautājumu risināšanā. Vecāku pārstāvis ir tiesīgs vienpersonīgi izlemt, vai atsevišķu jautājumu risināšanai nepieciešams sasaukt ārkārtas vecāku pilnsapulci.

 

6. Finanses

 • Skolas finanšu darbības gads ir kalendāra gads. Skolas finanšu resursu uzskaiti veic kasieris. Valde atbild par to, lai skolas grāmatvedības atskaites tiktu noslēgtas kalendāra gada beigās.
 • Skola iegūst finanses no skolas naudas iemaksām. Skolas dalības naudas apmēru nosaka pilnsapulce, pamatojoties uz valdes ieteikumu. Atsevišķos izņēmuma gadījumos, balstoties uz vecāka pamatotu iesniegumu un valdes lēmumu, skolas dalības maksa var tikt samazināta.
 • Papildus finansējums var tikt gūts no individuāliem ziedojumiem, atbalsta projektiem un citiem finansējuma avotiem.
 • Saņemtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti skolas darbības nodrošināšanai saskaņā ar valdes lēmumiem. Lēmumu par izdevumiem virs 50 eiro apstiprina valde.

 

7. Revīzija

7.1. Valdes darbību un skolas grāmatvedību reizi divos gados revidē LBA revidenti saskaņā ar LBA statūtiem, kuri savu ziņojumu iesniedz skolas valdei, kā arī ziņo LBA pilnsapulcei.

 

8. Statūtu grozīšana un skolas likvidācija

8.1. Šos statūtus var grozīt, kā arī skolu likvidēt ar visu pilnsapulcē klātesošo balsstiesīgo biedru lēmumu. Lēmumu par skolas likvidāciju var pieņemt arī LBA valde.

8.2. Skolas likvidēšanas gadījumā visi tās īpašumi un kapitāls nododams LBA, latviešu bērnu un jaunatnes darbības atbalstīšanai.