Dzīve un darbs Austrijā

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību akti nodrošina darba ņēmēja brīvu pārvietošanos, tai skaitā, paredzot iespēju meklēt darbu un stāties darba attiecībās citās ES dalībvalstīs, Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstīs (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), kā arī Šveicē, kas ir noslēgusi divpusēju nolīgumu ar ES par personu brīvu pārvietošanos. Stājoties darba attiecībās citās valstīs, darbiniekiem tiek garantēta vienlīdzīga attieksme attiecībā uz darba samaksu, darba apstākļiem un sociālā nodrošinājuma pabalstiem. Pēc ES paplašināšanās 2004. un 2007.gadā vairākas valstis piemēroja pārejas periodu, ierobežojot darba ņēmēju brīvu pārvietošanos no, uz un starp attiecīgajām dalībvalstīm.

No 2011.gada 1.maija Latvijas pilsoņiem darba tirgus ir atvērts visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lasīt vairāk…..

Kā meklēt darbu Austrijā?

Lai veiksmīgi atrastu darbu Austrijā, ir nepieciešamas vācu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī. Atkarībā no darba vietas un veida noderīgas var būt angļu, horvātu, ungāru un slovēņu valodu zināšanas. Ieteicams sākt darba meklēšanu, pirms dodaties prom no Latvijas.

Galvenās darba meklēšanas iespējas

Austrijas valsts Nodarbinātības dienests:

Arbeitsmarktservice (AMS)

www.ams.at

http://jobroom.ams.or.at/jobroom/login_as.jsp

http://bewerbungsportal.ams.or.at

www.ams.at/ueber-ams/karriere-ams/bewerbungstipps

www.ams.at/service-arbeitsuchende/nuetzliche-links

Šajās tīmekļa vietnēs ir pieejama informācija par darba tirgus situāciju valstī, vakancēm, padomi un cita noderīga informācija darba meklētājiem.

EURES

www.ams.at/eures – EURES tīkls Austrijā

www.eures.europa.eu – Eiropas darba mobilitātes portāls

Ieteikumi darba meklētājiem, CV tiešsaistē, informācija par brīvajām darbavietām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Austrijā un citās Eiropas valstīs.

Privātās darba aģentūras

Meklējot darbu ārvalstī, Jums ir tiesības vērsties pie privātām darba aģentūrām Latvijā vai ārpus tās, piemēram, Austrijas darba aģentūrās. Tām ir jābūt Austrijas Federālās ekonomikas, ģimenes un jaunatnes lietu ministrijas, kā arī vietējās pašvaldības izsniegtai licencei. Šādu darbiekārtošanas aģentūru kontaktinformācija ir atrodama tīmekļa vietnēs:

www.ams.at – skatieties noderīgās saites  (Nützliche Links) sadaļā darba meklētājiem (Arbeitsuchende)
www.herold.at – „dzeltenās lapas”, meklēšanas lodziņā ievadiet, piemēram, Personalvermittlung vai Arbeitsvermittlung

www.nva.gov.lv – Latvijā reģistrētās darbiekārtošanas aģentūras; meklējiet sadaļu Darbiekārtošanas pakalpojumi.

Ņemiet vērā, ka darba sameklēšana ir bezmaksas pakalpojums un privātās darba aģentūras klientiem – darba meklētājiem nedrīkst uzspiest savus maksas pakalpojumus, piemēram, CV sastādīšana, kā obligāto daļu no darba meklēšanas pakalpojuma.

Laikraksti un žurnāli

Bieži vien darba sludinājumi tiek ievietoti laikrakstos. Parasti sludinājumi tiek publicēti brīvdienās. Daži no populārākajiem nacionālajiem un reģionālajiem laikrakstiem ir atrodami internetā.

Die Presse www.diepresse.at

Der Standard www.derstandard.at/karriere

Der Kurier www.kurier.at

Kronen Zeitung www.krone.at

Kleine Zeitung www.kleinezeitung.at

OÖNachrichten http://beste-stellen.nachrichten.at

Salzburger Nachrichten www.salzburg.com

ROLLING PIN Jobs & Business www.rollingpin.at

u.c.

Internets

Darba piedāvājumu meklēšanai citviet internetā var izmantot specializētos darba meklēšanas portālus. Daži no tiem ir:

www.tourismusbetriebe.at

www.hogastjob.com

www.karriere.at

www.jobadler.at

www.jobisjob.at

www.jobsaustria.at

www.jobcenter.at

www.kreativjob.net

www.careerjet.at

www.stepstone.at

u.c.

Esiet uzmanīgi un ņemiet vērā, ka bieži vien šie portāli neuzņemas atbildību par tajos ievietotās informācijas saturu.

Pašnodarbinātība Austrijā

Ja plānojat kļūt par pašnodarbināto vai vēlaties nodibināt savu uzņēmumu Austrijā, noderīgu informāciju atradīsiet šajās tīmekļa vietnēs:

Austrijas Rūpniecības palāta  www.gruenderservice.at

Federālā ekonomikas, ģimenes un jaunatnes lietu ministrija (informācija jaunajiem uzņēmējiem) www.bmwfw.gv.at

Austrijas biznesa portāls www.advantageaustria.org/lv/Oesterreich-in-Lettland.en.html

Piekļuve darba tirgum

Latvijas pilsoņiem darbam Austrijā nav nepieciešama darba atļauja.

Ja vēlaties uzsākt savu uzņēmējdarbību, Jums ir jāveic reģistrācijas un atļauju iegūšanas procedūras. Padomus šajā jautājumā iespējams iegūt oficiālajos Austrijas portālos www.usp.gv.at, www.aba.gv.at un www.bmf.gv.at, un https://finanzonline.bmf.gv.at.

Latvijas nepilsoņiem darbam Austrijā ir nepieciešama uzturēšanās atļauja un darba atļauja, ko apstiprina Austrijas nodarbinātības dienests saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem.

Darba atļauja jāpiesaka, kad Austrijā ir atrasta vakantā vieta un darba devējs ir ar mieru kārtot formalitātes, sakarā ar Jūsu pieņemšanu darbā.

Kvalificēti darbinieki var pretendēt tā sauktās darba meklētāja vīzas saņemšanai, kas tiek izsniegta uz 6 mēnešiem, pēc tam, kad piemērots darbs ir atrasts, noformējot balt-sarkan-balto karti (Rot-Weiß-Rot-Karte). Ja sešu mēnešu laikā darbs nav atrasts, atkārtoti darba meklētāja vīzu var saņemt pēc 12 mēnešiem.

Uzturēšanās un darba atļauju jautājuma risināšanai jāvēršas tuvākajā Austrijas pārstāvniecībā.

Austrijas vēstniecība Rīgā

Adrese: Elizabetes iela 15, 4. stāvs, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālr.: (371) 672 161 20; (371) 672 161 21; (371) 672 161 25

e-pasts: riga-ob@bmeia.gv.at

mājas lapa: http://www.bmeia.gv.at/botschaft/riga.html

Lai strādātu Austrijā, personai ir jābūt nodokļu maksātāja un sociālās apdrošināšanas numuriem.

Uzturēšanās nosacījumi

Visiem iebraucējiem, kuri īrē vai ir nopirkuši īpašumu Austrijā, 3 dienu laikā ir jāreģistrējas vietējā Policijas Reģistrācijas centrā Austrijā: pilsētās – Meldeservice, lauku apvidū – Gemeindeamt, Vīnē – Magistratisches Bezirksamt. Reģistrācijai būs nepieciešams iesniegums (Meldezettel), pase, dzimšanas apliecība, jebkura cita reģistrācijas apliecība (ja tāda saņemta citā vietā). Jāatceras arī, ka reģistrācijas atjaunošana ir nepieciešama, ja Jūs pārvietojaties uz citu Austrijas zemi un maināt dzīvesvietu.

Svarīgi! Par reģistrācijas pienākuma neizpildi var tikt piemērots naudas sods.

Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties un strādāt Austrijā ilgāk par 3 mēnešiem, četru mēnešu laikā kopš ierašanās vietējā pašvaldībā ir jānoformē uzturēšanās apliecība (Anmeldebescheinigung). Pastāv iespēja pieprasīt ES pilsoņa apliecību(Lichtbildausweis für EWR-Bürger), kas kalpos arī kā personu apliecinošs dokuments.

Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Austrijā līdz 3 mēnešiem. Ja plānotais uzturēšanās laiks pārsniedz 3 mēnešus, nepilsoņiem ir jānoformē uzturēšanās atļauja (Aufenthalstitel), kas jāpieprasa Austrijas vēstniecībā Rīgā pirms izbraukšanas no valsts.

Latvijas pilsoņa ģimenes locekļiem, kas paši nav pilsoņi, lai uzturētos un strādātu Austrijā ir jānoformē Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

Plašāka informācija par uzturēšanās nosacījumiem, iebraucēju tiesībām un pienākumiem,  kā arī pieteikumu formas ir atrodamas:

www.bmi.gv.at/cms/bmi_niederlassung Iekšlietu ministrija

www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/einwanderung/aufenthalt Vīnes oficiālais portāls

www.migration.gv.at – oficiālais valdības portāls par migrācijas jautājumiem

Kā pieteikties darbā?

Darba devēji parasti ir ieinteresēti saņemt CV un pieteikuma vēstules, kam jāpievieno arī izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Pirms sūtīt savu pieteikumu, pieņemts sazināties ar darba devēju un pārliecināties, vai vakance joprojām ir aktuāla.

CV un pieteikuma vēstule ir jāiesniedz tādā valodā, kā tiek prasīts vakancē. CV optimālais apjoms ir 1 A4 formāta lapa, nav vēlams pārsniegt 2 lapu robežu.

CV noteikti ir jāatspoguļo personas dati, iegūtā izglītība un kvalifikācija, darba pieredze un darbā izmantojamās prasmes un personīgās īpašības, ir ieteicams pievienot CV savu fotogrāfiju.

Pieteikumam pievieno arī izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, ieskaitot kursu apliecību kopijas, kas apliecina profesionālo atbilstību.

CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – Europass CV, bet sekojiet, lai CV nesanāk pārāk garš un plašs.

www.europass.lv – Europass CV paraugi, veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai

Rekomendācijas vēstules parasti netiek pieprasītas, tomēr tās var pievienot pieteikumam, ja tās ir rakstītas vācu valodā un var raksturot Jūs kā atbilstošu darbinieku amatam, kuram vēlaties pieteikties.

Darba intervijas laikā pretendentos tiek novērtētas profesionālās kompetences un personiskās īpašības.

Ja Austrijā vēlaties strādāt reglamentētā profesijā, Jums iespējams būs jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra. Papildus informācija pieejama Nacionālā akadēmiskās informācijas centrā – Austrijas NARIC www.bmwf.gv.at (pieteikuma veidlapahttps://www.aais.at/Vorformular).

Pirms doties uz Austriju

Ja dodaties uz Austriju darba meklējumos, studēt vai atpūtas braucienā, noformējiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Austrijā varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā  www.vmnvd.gov.lv (skatāties „Ātrās saites” lapas labajā pusē). Ņemiet vērā, ka Latvijā izsniegtā EVAK pārstāj darboties, līdz ar pirmo darba dienu Austrijā.

Savukārt, lai Austrijā varētu saņemt valstī garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus, Latvijā ir jāsaņem S1 veidlapa „Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi”.

Papildus Jūs varat iegādāties brīvprātīgo veselības un dzīvības apdrošināšanas polisi vai ceļojumu apdrošināšanas polisi. Informācija par apdrošināšanas sabiedrībām atrodama Latvijas Apdrošinātāju asociācijas tīmekļa vietnē www.laa.lv.

Ja nepieciešams, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokuments – par nodarbinātības periodu Latvijā (var noderēt, ja nepieciešams noteikt tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem, bet Austrijā trūkst nodarbinātības/apdrošināšanas periods, un ir iespēja piemērot periodu summēšanas principu); U2 dokuments – bezdarbnieka pabalsta eksporta gadījumā (Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu varēs turpināt saņemt, meklējot darbu Austrijā); E104 veidlapa – par slimības un maternitātes pabalstu) u.c.

Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv – sadaļā „Pakalpojumi” -> Eiropas Savienība

Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties prom no Latvijas, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu tajā NVA filiālē, kur esat reģistrējies. Kā arī atcerieties 3 dienu laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu.

Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Austrijā, vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Austrijā.

Papildus informācija: www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=41&hl=1.

Ja uzturēsities ārpus Latvijas ilgāk par 6 mēnešiem, Jums ir pienākums paziņot savas jaunās dzīvesvietas adresi ārvalstī Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv (skatāties „Ātrās saites” lapas labajā pusē -> „Deklarēšana”). To iespējams izdarīt, atrodoties Austrijā. Atgriežoties atpakaļ, Jums ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Bez tam līdzi būtu jāņem dokumenti un to kopijas:

 • Derīga pase, ID karte
 • Dzimšanas apliecība
 • Autovadītāja apliecība
 • Laulības apliecība
 • Vismaz 2 fotogrāfijas dokumentiem
 • Bankas norēķinu kartes
 • Pietiekamā apmērā iztikas līdzekļi dzīvošanai līdz pirmajai algai vai mājupceļam
 • CV un rekomendācijas vēstules vācu vai citā attiecīgā valodā
 • Izglītības dokumenti
 • Uz papīra izrakstīta radu, draugu kontaktinformācija
 • Austrijā iepriekš izsniegtus dokumentus un kartes (ja ir)

Noderīgs rīks, lai pārliecinātos par savu gatavību doties uz ārzemēm, ir Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izveidotā interneta vietne http://brauktvainebraukt.lv.

Ierodoties Austrijā

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties vietējā nodarbinātības dienestā www.ams.at. Iespējams, Jums prasīs uzrādīt U1 dokumentu.

Ja vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Austrijā (bezdarbnieka pabalsta eksports), septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas reģistrējieties vietējā Austrijas Nodarbinātības dienestā, iesniedzot U2 dokumentu.

(Parūpējieties savlaicīgi noformēt U1 un/vai U2 dokumentu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Latvijā! www.vsaa.gov.lv)

Reģistrējieties un saņemiet nodokļu maksātāja numuru attiecīgajā nodokļu centrā Austrijā (Finanzamt)

Uzsākot strādāt, pārliecinieties, vai darba devējs Austrijā ir nodevis ziņas par Jūsu nodarbinātību savā uzņēmumā Austrijas sociālās aizsardzības administrācijai.

Reģistrējieties vietējā pašvaldībā trīs dienu laikā, ja īrējat vai esat nopirkuši īpašumu Austrijā, un noformējiet uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, ja paliekat Austrijā ilgāk par 3 mēnešiem.

Papildus skat. sadaļu „UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

Ja uzturaties ārpus Latvijas ilgāk par 6 mēnešiem, paziņojiet jauno dzīvesvietas adresi Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv

Galvenie darba līguma noteikumi

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

Darba līgumu vēlams slēgt rakstveidā. Izšķir šāda veida darba attiecības regulējošus līgumus:

 • darba līgums (Arbeitsvertrag)
 • pakalpojuma līgums (freier Dienstvertrag vai freier Arbeitsvertrag)
 • darbuzņēmuma jeb uzņēmuma līgums (Werkvertrag)

Ja darba līgums netiek slēgts darba devējam ir jānodrošina rakstiska vienošanās par veicamo darbu (Dienstzettel).

Pastāv nozaru koplīgumi (Kollektivverträge), kuri var noteikt labvēlīgākus apstākļus un noteikumus attiecībā uz darba laiku, atalgojumu, piemaksām un citām sociālām garantijām.

Pārbaudes laiks nedrīkst pārsniegt 1 mēnesi.

Normālais darba laiks ir 40 stundas nedēļā 8 stundas dienā.

Virsstundu darbs saskaņā ar Austrijas likumdošanu ir jāapmaksā papildus vai jāatlīdzina ar brīvu laiku. Pie tam atalgojums par virsstundu darbu tiek aplikts ar ienākuma nodokli tikai daļēji.

Detalizētāka informācija par darba un atpūtas laiku Darba palātas mājas lapā www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/Arbeitszeit/index.html.

Minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums pilna laika strādājošiem ir 5 nedēļas. Tiesības uz pilno atvaļinājumu iestājas pēc 6 nostrādātajiem mēnešiem. Līdz tam atvaļinājuma garums tiek rēķināts proporcionāli nostrādātajam laikam, piemēram, pēc 2,5 mēnešu darba Jums ir tiesības uz 5-6 atvaļinājuma dienām.

Minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums pilna laika strādājošiem ir 30 kalendārās dienas.

Valstī nav noteikta minimālā alga. Vairumā gadījumu algas apmērs tiek noteikts kolektīvajos darba līgumos. Austrijā pastāv 14 algu sistēma, kas papildus ikmēneša atalgojumam iekļauj Ziemassvētku un atvaļinājuma prēmijas algas apmērā katra.

Papildus informācija par algām šeit

www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/personen-einkommen/jaehrliche_personen_einkommen/index.html 

www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/lohnundgehalt/index.html

http://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner.html

Papildus informācija par nodarbinātības nosacījumiem un darba līgumu nosacījumiem un atšķirībām ir pieejama Austrijas valsts nodarbinātības dienesta mājas lapā www.ams.at un Darba palātas mājas lapā www.arbeiterkammer.at/arbeitsrecht/arbeitsvertraege.htm

Par darba tiesiskajiem pārkāpumiem ir jāziņo darbinieku pārstāvjiem, arodbiedrībai (Gewerkschaft) vai Darba palātai (Arbeiterkammer).

Atbildīgā institūcija, kuras uzraudzībā ir darba tiesiskās attiecības, ir  Darba ministrijas sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības nodaļa www.arbeitsinspektion.gv.at; www.sozialministerium.at.

Nodokļi

Darba devējs ir atbildīgs par nodokļu ieturēšanu un sociālo iemaksu veikšanu pirms algas izmaksas darbiniekam. Katru mēnesi ir jāsaņem arī rakstisks paziņojums par darba algas aprēķinu – algas lapiņa (Lohnzettel). Ja esat pašnodarbinātais, nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi ir jāveic patstāvīgi. Tie ir atkarīgi no ienākumu līmeņa un sociālās iemaksas arī no darbības veida, t.i., vai esat darbinieks, pašnodarbinātais, brīvmākslinieks utt.

Ienākuma nodokļa likmes ir 0 – 55%. Nodokļa likmes piemērošana ir atkarīga no ienākumu līmeņa. Piemēram, gada ienākumi līdz 11 000 eiro netiek aplikti ar nodokli.

Aizpildot gada ienākumu deklarāciju Austrijā (Arbeitnehmerveranlagung), ir iespējams atgūt pārmaksāto nodokļu daļu.

PNV likmes ir 10%, 20%.

Plašāka informācija par nodokļiem Austrijā ir atrodama:

www.bmf.gv.at  Finanšu ministrija

www.arbeiterkammer.at Darba palāta

www.help.gv.at/Content.Node/34/Seite.340000.html Oficiālais valdības uzziņu portāls

www.bmf.gv.at/services/publikationen/das-steuerbuch.html – Nodokļu grāmata

www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/steuern_und_finanzen/Seite.800000.html

Sociālā apdrošināšana ir obligāta visiem Austrijas iedzīvotājiem. Darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto reģistrāciju sociālās apdrošināšanas vienveidīgā vai paplašinātā shēmā atkarībā no darbības veida un atalgojuma līmeņa. Pēc tam darbinieks saņem e-čipkarti, kas ir apdrošinātās personas identifikācijas karte, kura jāuzrāda arī veselības aprūpes iestādēs.

Sociālo iemaksu likmes sastāda aptuveni 38% (darba devēja un darba ņēmēja likmes kopā) no darba algas. Šie maksājumi tiek novirzīti veselības un dzīvības, kā arī bezdarba riska un pensijas apdrošināšanai. Kad attiecināms, no algas tiek atvilkti arī maksājumi arodbiedrībai un baznīcas nodeva.

Plašāka informācija ir atrodama:

www.sozialversicherung.at

www.hauptverband.at

www.bmg.gv.at

www.pensionsversicherung.at

http://esv-sva.sozvers.at

Jūsu tiesības (pārskats par dažādām valstīm) Eiropas Komisijas vietnē http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv – informācija par valstu sociālā nodrošinājuma sistēmām un par personas tiesībām to saņemšanai.

Dzīves vieta

Vēlams atrast dzīvesvietu pirms došanās uz Austriju. Cenu atšķirības parasti sastāda vieta, sabiedriskā transporta pieejamība, mājas un dzīvokļa stāvoklis u.c. Īres maksa tiek noteikta par kvadrātmetru, un mazāki dzīvokļi parasti izmaksā dārgāk. Vidēji divistabu dzīvokļa izmaksas sastāda aptuveni 460 – 500 eiro mēnesī jeb ~10 EUR/m2. Lētāki dzīvokļi ir Bergenlandē, Karintijā un Štīrijā, dārgāki – Zalcburgā un Tirolē.

Pirms nomas vai pirkuma līguma slēgšanas vēlams vērsties pēc konsultācijas:

Īrnieku asociācijā (Mietervereinigung) www.mietervereinigung.at

Īrnieku aizsardzības asociācijā (Mieterschutzverband) www.mieterschutzverband.at

Darba palātā (Arbeiterkammer) www.arbeiterkammer.at

Mājokļa meklēšanai var izmantot internetu

www.bazar.at

www.wohnnet.at

www.immobilien.net 

www.immodirekt.at

www.nuroa.at

u.c.

Var griezties arī nekustamo īpašumu aģentūrās. Aģentūru kontaktinformāciju jautājiet Austrijas vietējā pašvaldībā vai meklējiet www.herold.at – „dzeltenās lapas”, ‘meklēšanas lodziņā ievadot, piemēram, Immobilienmakler

Austrijas licencēto nekustamā īpašuma aģentu apvienība www.ovi.at/de/verband/index.php

Notāri www.notar.at/de/dienstleistungen/immobilien-kauf-und-verkauf

Sludinājumi tiek publicēti arī vietējās un reģionālajās avīzēs.

Sākotnēji var apmesties hostelī, viesnīcā vai kempingā.

www.austria.info/at/hotel-ferienhaus-buchen

Studenti pēc palīdzības mājokļa jautājumā var vērsties Studentenwohnungsservice SWS.

Rīcība pēc nodarbinātības perioda beigām

Jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Austrijā, tajā skaitā:

 • U1 dokuments par nodarbinātības un apdrošināšanas periodiem Austrijā vai
 • U2 dokuments par Austrijā piešķirto bezdarbnieka pabalsta eksportu uz citu ES/EEZ valsti.

Lai uzzinātu, vai Jums ir tiesības uz kādu no pabalstiem, griezieties tuvākajā Austrijas valsts Nodarbinātības dienestā.

www.ams.at/sfa/14080.html

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija – Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā.

Rīcība, atgriežoties Latvijā

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē (NVA) www.nva.gov.lv

Ja vēlaties turpināt saņemt Austrijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Latvijā, septiņu dienu laikā reģistrējieties vietējā NVA, un iesniedziet U2 dokumentu VSAA.

www.nva.gov.lv

www.vsaa.gov.lv

Ja vēlaties apliecināt savu nodarbinātības un apdrošināšanas periodu Austrijā, iesniedziet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U1 dokumentu.

www.vsaa.gov.lv

Ja uzturējāties ārpus Latvijas ilgāk par 6 mēnešiem, pēc atgriešanās deklarējiet savu dzīvesvietu pašvaldībā vai elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”

www.pmlp.gov.lv

Ja esat Latvijas rezidents un Austrijā ir gūti ienākumi, Valsts ieņēmumu dienestā līdz 1.jūnijam jāiesniedz iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu.

www.vid.gov.lv

Noderīgas adreses

Valsts pārvalde, saistītās institūcijas un iestādes

 • Latvijas vēstniecība Vīnē

Adrese: Stefan Esders Platz 4, A-1190 Vienna, Austria

E-pasts: embassy.austria@mfa.gov.lv

 • Austrijas vēstniecība Rīgā

www.bmeia.gv.at/lv/botschaft/riga

 • Federālā Kanceleja

www.bka.gv.at

 • Darba ministrijas sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības nodaļa (darba tiesisko attiecību uzraugošā institūcija)

www.arbeitsinspektion.gv.at; www.sozialministerium.at

 • Oficiālais valdības uzziņu portāls

www.help.gv.at

 • Ārlietu ministrija

www.bmeia.gv.at

 • Iekšlietu ministrija

www.bmi.gv.at

 • Finanšu ministrija

www.bmf.gv.at

 • Federālā Darba, sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministrija

www.sozialministerium.at

 •  Federālā ģimenes un jaunatnes lietu ministrija

www.bmfj.gv.at

 • Federālā zinātnes, pētniecības un ekonomikas ministrija

www.bmwfw.gv.at

 • Sociālā aizsardzība

www.sozialversicherung.at

 • Valsts nodarbinātības dienests

www.ams.at

 • Policija

www.polizei.gv.at

 • Informatīvs portāls iebraucējiem Austrijā

www.migration.gv.at/de (vācu un angļu val.)

 • Informācija jauniešiem

www.jugendinfo.at

Reglamentētās profesijas un kvalifikācijas atzīšana

 • Reglamentēto profesiju datu bāze

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof

 • Nacionālais akadēmiskās informācijas centrs – Austrijas NARIC

www.bmwfw.gv.at/Berufsausbildung/InternationaleBerufsausbildung/Seiten/EU-Diplomanerkennung.aspx

https://www.aais.at/Vorformular

 • Austrijas studiju ceļvedis (šeit pieejama informācija arī par vakancēm absolventiem)

www.studyguide.at

http://fh.studyguide.at

Transports

 • Gaisa satiksme

www.viennaairport.com

www.innsbruck-airport.com

www.austrian.com

http://myholiday.austrian.com

www.staralliance.com

 • Trošu ceļš

www.seilbahnen.at

 • Dzelzceļa satiksme

www.oebb.at

 • Autobusu satiksme

www.postbus.at

www.richard.at

www.noevog.at

 • Ūdens satiksme

www.danube-river.org

www.schifffahrt.at

 

Vispārēja informācija par Austriju

 • Oficiālais Austrijas tūrisma portāls

www.austria.info

 • Austrijas statistikas birojs

www.statistik.at

 • Austrijas biznesa portāls

www.advantageaustria.org/lv/Oesterreich-in-Lettland.en.html