Labdien! Kā jau zināms no preses, tiem Latvijas pilsoņiem, kuri ir Latvijas nodokļu rezidenti (proti, ir reģistrēti Latvijas Nodokļu maksātāju reģistrā) līdz š.g. 1 jūnijam ir jāiesniedz Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) deklarācija par mantisko stāvokli un nedeklarētājiem ienākumiem, ja attiecībā uz šiem pilsoņiem izpildās kāda no likumdošanā noteiktajām prasībām (sk. Fizisko personu mantiskā stāvokļa un iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=5421&hl=1&oid=69471&otype=17). Lai precizētu, ko nozīmē būt Latvijas nodokļu rezidentam un kādi pienākumi no tā izriet, ELA, sekojot Īrijas latviešu ierosinājumam, š.g. marta sākumā nosūtīja vēstuli Latvijas finanšu ministram (VID ir pakļauts šim ministram) ar lūgumu izskaidrot: 1. Vai Latvijas pilsoņi, kuru pastāvīgā dzīves vieta vienmēr ir bijusi ārvalstīs, bet kuriem gan ārvalstīs, gan Latvijā ir īpašums, piem., zeme vai ēkas, ir vai nav uzskatāmi par Latvijas nodokļu rezidentiem un vai tiem jāiesniedz īpašumu deklarācija; 2. Vai Latvijas pilsoņiem, kuri agrāk ir dzīvojuši Latvijā un maksājuši tur nodokļus, bet kuru faktiskā dzīves vieta tagad (respekt. 2011. gada 31. decembrī plkst. 24.00) atrodas ārvalstīs, ir vai nav jāiesniedz īpašumu deklarācija; 3. Vai Eiropas Savienības institūcijās strādājošie Latvijas pilsoņi ir uzskatāmi par Latvijas nodokļu rezidentiem un vai uz tiem attiecas pienākums par ienākumu ikgadējo deklarēšanu? 27. martā ELA saņēma atbildi no Finanšu ministrijas ar sekojošiem skaidrojumiem: 1. Personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vienmēr ir bijusi ārvalstīs un kura ir

[nodokļu] nerezidents, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ir apliekami tikai Latvijā gūtie ienākumi, kas ir minēti likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.panta trešajā daļā (piemēram, ienākums, no kapitāla, nekustamā īpašuma izīrēšanas vai atsavināšanas). Fakts, ka nerezidents Latvijas Republikā gūst kādu no likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.panta trešajā daļā minētajiem ienākumiem, vai tam pieder nekustamais īpašums Latvijā, pats par sevi nemaina personas rezidences statusu. No šejienes secināms, ka pilsoņiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vienmēr ir bijusi ārvalstīs un kura ir [nodokļu] nerezidents, nav jāiesniedz īpašumu deklarācija. 2. Latvijas pilsoņiem, kuri ilgstoši dzīvo ārvalstīs, un kuri 2011.gada 31.decembra plkst. 24.00 faktiski bija attiecīgās ārvalsts rezidenti, nav pienākums iesniegt Mantiskā stāvokļa deklarāciju. Tomēr, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem, tās interesēs ir savlaicīgi informēt VID par rezidences statusa maiņu, pretējā gadījumā ir iespējams, ka VID turpina uzskatīt attiecīgo personu par Latvijas rezidentu pamatojoties uz VID Nodokļu informācijas sistēmas datiem un lūdz attiecīgajai personai sniegt skaidrojumu, kāpēc tā nav izpildījusi rezidentam likumos noteiktos pienākumus. Papildus Finanšu ministrija paskaidro, ka, ja persona ir izceļojusi no Latvijas un izveidojusi ciešākas ekonomiskās un personīgās saites ar citu valsti, tad, atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumiem Nr.150 (17.punkts), personas tiek svītrotas no Nodokļu maksātāju reģistra, pamatojoties uz šīs personas pieteikumu VID. Jāņem vērā arī tas, ka saskaņā ar likuma „Par Valsts ieņēmumu dienestu” 10.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto VID ierēdņiem, pildot dienesta pienākumus nodokļu administrēšanā, ir tiesības pārbaudīt fizisko personu ar budžeta maksājumiem saistītos dokumentus, saņemt nepieciešamos paskaidrojumus un izziņas, tāpēc, lai pamatotu personas izslēgšanu no Nodokļu maksātāju reģistra sakarā ar rezidences statusa maiņu, VID bez minētā pieteikuma ir jāiesniedz arī apstiprinājums, ka minētā persona ir kļuvusi par citas valsts rezidentu (otras valsts nodokļu administrācijas izsniegta rezidences apliecība vai cits rezidences valsts nodokļu administrācijas atbilstoši tās normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šī persona ir atzīta par rezidentu nodokļu maksāšanas nolūkiem konkrētajā ārvalstī, kā arī nepieciešamības gadījumā pēc VID pieprasījuma – citi dokumenti). 3. Attiecībā uz Eiropas Savienības institūcijās nodarbināto Latvijas pilsoņu rezidences statusu, ir atsevišķi jāaplūko situācija, kad Latvijas pilsonis pirms darba attiecību uzsākšanas Eiropas Savienības institūcijā ir bijis Latvijas rezidents, un situācija, kad Latvijas pilsonis pirms darba attiecību uzsākšanas Eiropas Savienības institūcijā nav bijis Latvijas rezidents. Ja Latvijas pilsonis pirms darba attiecību uzsākšanas Eiropas Savienības institūcijā ir bijis Latvijas rezidents, šīs personas rezidences statuss ir izvērtējams saskaņā ar 2.punktā minēto, un ja šī persona tiek uzskatīta par Latvijas rezidentu, uz to attiecas visi nodokļu maksātāja – Latvijas rezidenta pienākumi, tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšana un nodokļa nomaksa rezumējošā kārtībā. Vienlaicīgi VID vērš uzmanību, ka ienākumi, kurus persona saņem no Eiropas Kopienas (tās institūcijām) un kurus apliek ar Kopienas nodokli, nav Latvijā apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ja Latvijas pilsonis pirms darba attiecību uzsākšanas Eiropas Savienības institūcijā nav bijis Latvijas rezidents, uz viņu attieksies 1. punkta minētais – ar iedzīvotāju ienākuma nodokli būs apliekami tikai Latvijā gūtie ienākumi, kas ir minēti likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.panta trešajā daļā (piemēram, ienākums, no kapitāla, nekustamā īpašuma izīrēšanas vai atsavināšanas). Aldis Austers ELA priekšsēdis